Handelsbetingelser

SEE TERMS IN ENGLISH BELOW

HANDELSBETINGELSER

INFO
Følgende handelsbetingelser gælder for alle produkter, som bestilles af privatkunder via vores webshop: www.bechristensen.com

GROUP 14 ApS
BeChristensen
Strandvejen 287
2920 Charlottenlund
Danmark
Telefon: 36301112
info@bechristensen.com
moms nr: 36062363

FORTROLIGHEDSPOLITIK
Når du afgiver en ordre hos BeChristensen, indsamler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for at kunne udføre ordren. Endvidere har BeChristensen kundernes købshistorik og købsrelateret dokumentation for at opnå alle garantibetingelser. Alle personlige data vil blive opbevaret og transmitteret krypteret.

Derudover laver BeChristensen lageranalyse ud fra hvilke produkter kunderne ser på, hvor mange produkter der sælges og hvornår, så ethvert køb og levering kan planlægges og optimeres.

Kunder har altid ret til at gennemgå deres persondata og gøre indsigelser i henhold til persondataloven. BeChristensen er ansvarlig for behandlingen af ​​alle personoplysninger.

Som kunde hos BeChristensen har du ret til at blive informeret om, hvordan dine personoplysninger bruges. Hvis du ønsker at vide mere om dine personlige data, vi opbevarer, bedes du sende os en e-mail. Du kan altid anmode om at få dine data ændret eller fjernet.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi bruger de ordreoplysninger, som vi generelt indsamler, til at opfylde alle ordrer, der er afgivet via webstedet (herunder behandling af dine betalingsoplysninger, arrangere forsendelse og give dig fakturaer og/eller ordrebekræftelser). Derudover bruger vi disse ordreoplysninger til at:

kommunikere med dig;

Vi gennemgår vores ordrer for potentiel risiko eller bedrageri; og

Når det er i overensstemmelse med de præferencer, du har delt med os, indeholdende information eller reklamer vedrørende vores produkter eller tjenester.

Opretter forsendelsesetiketter gennem tredjepartsfirma (SHIPMONDO)

Vi bruger enhedsoplysningerne, som vi indsamler, til at hjælpe os med at screene for potentielle risici og svindel (især din IP-adresse) og mere generelt til at forbedre og optimere vores websted (for eksempel ved at generere analyser om, hvordan vores kunder browser og interagerer med webstedet og for at vurdere succesen af ​​vores marketing- og reklamekampagner).

COOKIE-POLITIK
Webshop-systemet anvender cookies til at administrere indholdet af din indkøbspose. En cookie er blot navnet på en fil, der er gemt på din pc. Det er muligt at anmode om, at systemet gemmer

adresseoplysninger til din næste ordre. Hvis du ønsker at slette disse oplysninger på et senere tidspunkt, kan det gøres via dine browserindstillinger.

BEKRÆFTELSE OG KVITTERING
Efter at have afsluttet en ordre med betaling, vil du modtage en automatisk e-mail fra BeChristensen, som bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Bemærk venligst, at denne e-mail ikke er en endelig accept af din ordre. Når ordren er pakket og afsendt fra vores lager, modtager du en endelig bekræftelse og kvittering via e-mail. Kvitteringen vil kun indeholde de anførte varer. BeChristensen hæfter derfor ikke for at levere andre varer, som har været en del af ordren, men som er udsolgt. En separat kvittering eller faktura på de resterende varer vil blive sendt til dig. Se afsnittet (Udsolgte varer).

BETALING & PRISER
Vi bestræber os på at sikre, at priserne for produkter vist i webshoppen er korrekte. Alle priser er inklusiv dansk moms, men inkluderer ikke fragtomkostninger. Fragtomkostningerne vil blive bekræftet ved kassen, når leveringsadressen er udfyldt. Der er ingen dansk afgift på ordrer fra privatkunder uden for EU. Det fulde beløb vil blive opkrævet på datoen for forsendelsen (dvs. når pakken afsendes).

BeChristensen accepterer følgende betalingskort:

Oversigt over diverse accepteret betalingskort

Elektroniske betalinger foretages gennem det sikre, krypterede og PBS-godkendte Web-shop System.

Det valgte betalingskort skal stå i købers navn. Alle betalingskortholdere er underlagt valideringskontrol og godkendelse fra kortudbyderen. Hvis transaktionen ikke godkendes, vil ordren blive annulleret.

Ved brug af udenlandsk betalingskort tillægges et gebyr i forhold til det samlede beløb. Gebyret vil afhænge af typen af ​​betalingskort, som vil blive bekræftet ved kassen.

Mobilepay logo

Betaling via MobilePay er muligt for danske kunder. Du kan vælge denne betalingsmulighed i det sidste betalingsvindue

Alle priser er angivet i DKK og Euro og er inklusive 25 % moms, medmindre ordren er til et land uden for EU. Se venligst afsnittet om told og moms.

TOLD OG MOMS
Hvis dit land er en del af Den Europæiske Union (EU), er priserne inklusiv dansk moms på 25 %.

Forsendelsesomkostninger vil blive tilføjet til din ordre. For forsendelsesomkostninger, se venligst levering og returnering.

Ordrer til lande uden for EU kan være underlagt moms, importafgifter og/eller afgifter, som opkræves, når din pakke når dit land. GROUP 14 ApS sender

din pakke i henhold til Incoterm Delivered Duty Unpaid (DDU), hvilket betyder, at vi ikke opkræver moms, told og/eller afgifter på ordrer til lande uden for EU, og vi kan ikke forudsige, hvad dine særlige gebyrer kan være. Hvis du pådrager dig sådanne ekstra gebyrer, skal de oplyses, for at din pakke kan fortoldes. Kontakt venligst dit lokale toldkontor for yderligere information.

UDSOLGTE VARER
Hvis en vare du er interesseret i er udsolgt, bedes du kontakte os på info@bechristensen.com. En kundeservicemedarbejder vil informere dig, om det er muligt at skrive sig på vores venteliste, eller om vi kan genbestille varen eller tilbyde dig en lignende vare, som du måtte have lyst til.

OPHAVSRET
Group 14 ApS har ophavsretten til alt indhold på www.bechristensen.com

TERMS & CONDITIONS

INFO
The following trade terms apply for all products which are ordered by private customers via our webshop: www.bechristensen.com

GROUP 14 ApS
BeChristensen
Strandvejen 287
2920 Charlottenlund
Danmark
Phone 0045 36301112
info@bechristensen.com
VAT no: 36062363

PRIVACY POLICY
When you place an order with BeChristensen, we collect your name, address, telephone number and e-mail address in order to execute the order. Furthermore BeChristensen have the customers’ purchasing history and purchase related documentation in order to obtain all terms of warranty. All personal data will be stored and transmitted encrypted.

Furthermore BeChristensen undertakes stock analysis based upon which products customers look at, how many products are sold and when, so every purchase and delivery can be planned and optimized.  

Customers always have the right to review their personal data and make any objections under the personal data regulations. BeChristensen is responsible for processing all personal data.

As a customer to BeChristensen you have the right to be informed of how your personal data is used. If you wish to know more concerning your personal data we hold, please email us. You can always request to have your data changed or removed.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?
We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations).  Additionally, we use this Order Information to:

Communicate with you;

Screen our orders for potential risk or fraud; and

When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

Create shipping labels through third party company (SHIPMONDO)

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

COOKIE POLICY 
The Web-shop System employs cookies to manage the contents of your shopping bag. A cookie is just the name of a file that is saved on your PC. It is possible to request that the system stores address information for your next order. If you wish to delete this information at a later stage, it can be done through your browser settings.

CONFIRMATION AND RECEIPT
After finalizing an order with payment, you will receive an automated email from BeChristensen which confirms that we have received your order. Please note that this email is not a final acceptance of your order. When the order is packed and shipped from our warehouse you will receive a final confirmation and receipt via email. The receipt will only include the listed items. BeChristensen is therefore not liable for delivering other items which have been part of the order but have sold out. A separate receipt or invoice on those remaining items will be sent to you. See section (Sold out items).

PAYMENT & PRICES
We make every effort to ensure that the prices for products displayed in the webshop are correct. All prices are including Danish tax but do not include freight cost. The freight cost will be confirmed at checkout when the delivery address has been completed. There is no Danish tax on orders from private customers outside the EU. The full amount will be charged on the date of the shipment (i.e. when the package is dispatched).

BeChristensen accepts the following payment cards:

Image of alle acceptable payment cards

Electronic payments are made through the secure, encrypted and PBS-approved Web-shop System.

The chosen payment card has to be in the name of the buyer. All payment cardholders are subject to validation control and approval from the card provider. If the transaction is not approved the order will be cancelled.

By using a foreign payment card, a fee will be added in relation to the total amount. The fee will depend on type of payment card which will be confirmed at checkout.

 Mobilepay Logo

Payment via MobilePay is possible for Danish customers. You can choose this payment option in the last payment window

All prices are listed in DKK and Euro and include 25 % VAT, unless the order is for a country outside the European Union. Please see the section about Customs and VAT.


CUSTOMS AND VAT
If your country is part of the European Union (EU), prices include Danish VAT at 25 %.

Shipping costs will be added to your order. For shipping charges, please view Delivery & Returns.

Orders to countries outside the EU may be subject to VAT, import duties and/or taxes, which are levied once your package reaches your country. GROUP 14 ApS ships

your package according to Incoterm Delivered Duty Unpaid (DDU), which means we do not collect VAT, duties and/or taxes on orders to countries outside the EU and we cannot predict what your particular charges may be. If you do incur any such additional charges they must be rendered in order for your package to clear customs. Please contact your local customs office for further information.

SOLD OUT ITEMS
If an item you are interested in is sold out, please contact us at info@bechristensen.com. A customer service agent will inform you whether it is possible to sign up on our waiting list, or whether we can re-order the item or offer you a similar item that you may like.

COPYRIGHT
Group 14 ApS have the copyright on all content on www.bechristensen.com